ГАРБУЗ

=) РІДНЕ - МОДНЕ!

Невтомний дослідник Поділля

Нед, 09/20/2009 - 10:35 -- Будячок

      Цьогоріч виповнюється 131 рік від дня народження Олександра Миколайовича Прусевича (1878-1944) - польського іс­торика, етнографа, природознавця, біб­ліографа, музеєзнавця, дослідника Поділ­ля і Волині.
      Народився він у с. Окопи на річці Збруч при впадінні у Дністер, тепер Борщівського району Тернопільської області, в дрібно шляхетській сім'ї. Після закінчення ре­ального училища у 1900-1905 роках навчався на природничо-історичному факультеті (спеціальність - геологія) Московського університету. Проте з шкільних літ тягнувся до гуманітарних наук, тому ре­тельно відвідував лекції відомого історика, професора В.О.Ключевського і під його впливом захопився історією. Виробничу геологічну практику проходив у Подільській губернії і, дякуючи цьому, близько пізнав і полюбив цей край, що, зрештою, і визначило місце його подальшої роботи і навчання - перейшов на історико-філологічний факультет. Після здобуття вищої освіти прибув на роботу до Кам'янця-Подільського.

    О.Прусевич, зблизившись на ґрунті етно­графічного вивчення Поділля з Ю.Сіцінським, став дійсним членом Подільського церковного історико-археологічного товариства, у 1907-1915 роках був головним охоронцем Фондів Його історичного музею і, одночасно, в 1911-1919 роках заві­дував науковою бібліотекою новоствореного у місті над Смотричем Подільського товариства природодослідників і любите­лів природи. Крім того, в чоловічій гімназії та в народних школах міста викладав іс­торію та географію.
     У зв'язку з політичною нестабільністю на Поділлі в роки національно-демократич­ної революції і громадянської війни, зму­шений був 1919 року виїхати з Кам'янця назавжди: спочатку до Львова, потім до Луцька, де працював до 1932 року в міс­цевому музеї, а згодом переселився знову до Львова.
    У 1940 році у Львові відкрили новий Музей Червенської землі (Червень - назва літописного міста), який мав складатися з трьох відділів - археологічного, антропологічного й етнографічного. О.Прусевич довго залишався без роботи. Врешті зму­шений був віддати місту свою етнографіч­ну колекцію, яку прихопив із Кам'янця-Подільського. Але магістрат не мав гро­шей на її придбання і склав із Прусевичем угоду: взамін за колекцію він призначався по життєвим хранителем відділу етногра­фії Музею Червенських городів з відповід­ною місячною зарплатою. Кажуть, що був він самітною і дуже дивною людиною.
     Вересень 1939 року приніс у життя му­зеїв Львова зміни і потягнув за собою чис­ленні втрати людей. О.Прусевич втра­тив посаду та засоби до життя, потра­пив у поле зору органів НКВД і в 1944 році покінчив життя самогубством.
За визнанням самого О.Прусевича, найщасливішими і найпліднішими роками його життя і творчості були роки так зва­ного "кам'янецького періоду" (1906-1916), які сформували його як історика, етногра­фа, бібліографа, музеєзнавця, природо­знавця.
    Олександр Миколайович був таланови­тим дослідником історії та культури По­ділля, залишив після себе чималу наукову спадщину. Так, у 1904 році він опублікував одну з перших своїх історико-краєзнавчих статей "Історичний нарис укріплень м. Кам'янця-Подільського", в якій детально опи­сав особливості середньовіччя форти­фікації Старого міста. Наступного року в "Подольских епархиальньїх ведомостях" оприлюднив статтю "Історико-археологічні й етнографічні нотатки про м. Зіньків Летичівського повіту", фактичний мате­ріал якої не втратив свого значення і те­пер. Зберегла свою актуальність і його стаття "Нарис історії місцевого самоуправління на Поділлі" (1915).
   Головним досягненням О.Прусевича стала монографія польською мовою "Кам'янець-Подільський. Історико-топографічний нарис" (1915), яка витримала кілька перевидань, з котрих останнє було здійс­нене у 2004 році. Він захопився також вивченням етнографії Подільської землі, на що не шкодував ні часу, ні творчих сил. У1906 році склав "Програму для збирання писанок і вишивок", яку розробив на завдання Подільського церковного істо­рико-археологічного товариства при до­помозі Ю.Сіцінського. Чимало років праці віддав вивченню на Поділлі народних промислів і ремесел. Ця ділянка роботи була домінуючою в етнографічних дослід­женнях О.Прусевича. Він вивчав промис­ли - гончарний, гутний, шкіряний, кили­марський, вишивання, ткацький, дерево­обробний, лозоплетіння та інші. Зрештою підбив узагальнюючі підсумки досліджень у капітальному збірнику праць "Кустарные промыслы Подольской губернии" (1916). Крім того, під час пошуків у містах, містеч­ках і селах Поділля він зібрав величезний етнографічний матеріал, який передав до Кам'янець-Подільського історичного му­зею і який згодом демонструвався на вис­тавках у Києві та Петербурзі.
    Беручи участь в обмеженні кустарних промислів Подільської губернії, О.Прусе­вич провів значно ширші дослідження, ніж того вимагала програма його організато­рів. Жоден із науковців, які брали участь у експедиціях, крім О.Прусевича, не звер­нув увагу на питання санітарно-гігієніч­ного стану кустарних промислів. Дослід­ник із власної ініціативи провів значну роботу по вивченню побуту, умов праці, впливу промислу на здоров'я людей, на­магався звернути увагу земства, громад­ських організацій на незадовільні умови життя й праці сільських кустарів.
     О.Прусевич склав та опублікував у 1912-1915 роках три випуски "Матеріалів з бібліографії Поділля". Це були на той час перші, найбільш ґрунтовні та досконалі покажчики джерел і літератури з історії, геології, археології, антропології, культу­ри, медицини, санітарії, природознавства Поділля з доби середньовіччя до початку XX століття. Вони містили літературу про наш край, видану латинською, німецькою, французькою, італійською, польською, ро­сійською, українською та іншими мовами. Таким чином, О.Прусевич виявив себе ще й талановитим фахівцем-бібліографом і фактично став фундатором нинішньої на­укової бібліографії Поділля.
Особистий фонд О.Прусевича зберіга­ється у відділі рукописів наукової бібліо­теки Академії наук України у Львові.

Галина Медведчук. Провідний науковий співробітник
Державного історико-культурного заповідника "Межибіж"

Категорія: 

Опитування

Подобається оновлений сайт?

Лічильники